Tag: Kia Rio

Metra Offers New 2012 Kia Dash Kit

HOLLY HILL, FL –-Metra Electronics is pleased to announce the 2012 and newer Kia Rio dash kit.  Part...